logo

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ & TESLİMAT VE İADE

Madde 1: Sözleşmenin Konusu

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme)’nin konusu “SATICI”nın ALICI’ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile 27.11.2014 tarih ve 27866 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Madde 2: Taraflar

SATICI

Ünvan : Pırpır Gıda E-ticaret San. Tic. Ltd. Şti.

Adres : Selçuk Mah. Beyşehir Cad. No:72/A Selçuklu/KONYA

Telefon : 0534 034 6453

E-Posta : musterihizmetleri@pirpir.com

Mersis No : 0729106834900001

ALICI

Adı-Soyadı/Unvanı :

Adres :

Şehir :

Posta Kodu :

Ülke :

Telefon :

Ürünleri Teslim almaya yetkili diğer kişiler

ALICI ile SATICI Sözleşme içerisinde kısaca ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.

Madde 3: Sözleşme Konusu Ürünlerin Özellikleri ve ürün bedeli

Ürün/ürünlerin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, tüm vergiler dahil satış bedeli, ödeme şekli, aşağıda belirtildiği gibidir.

Ürün Adı , Miktar ,Tutar

Madde 4: Genel Hükümler

4.1 - ALICI, işbu Sözleşme’nin akdinden evvel İşbu Sözleşmenin 3. Maddesinde yazılı ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, ürünlerin teslimi ve cayma hakkına ilişkin tüm ön bilgileri içerir Ön Bilgilendirme Formu’nu SATICI'ya ait Pırpır mobil uygulamasından okuyup bilgi sahibi olduğunu ve ilgili Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda kabul ederek onayladığını ve bunu müteakip elektronik ortamda Ürünü satın aldığını gayri kabili rücu kabul ve beyan eder.

4.2 SATICI, 3. maddede yer alan ürünlere ilişkin ödeme işleminin tamamlanmasını takiben söz konusu ürünleri ALICI’nın 2. Maddede belirtilen adresine teslim edilecektir.

4.11 - ALICI ürünü teslim almadan önce muayenesini yapmalı, olağan muayene ile edilebilen ayıplı ve hasarlı ürünü SATICI yetkilisinden teslim almamalıdır. Alıcı malı gözden geçirmeyi ihmal eder ve malı teslim alırsa, ürünün sağlam ve hasarsız olduğunu kabul etmiş sayılır.

4.12 – Malın teslimatı için ALICI’nın Sözleşmeye elektronik ortamda teyit vermiş olması ve bedelini ödemiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle mal bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI’nın malın teslimi yükümlülüğü ortadan kalkar.

4.13 - SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, mobil uygulamada belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur.

4. 16 - SATICI, stokların tükenmesi, mücbir sebepler vb. gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünün teslim edilemeyeceğinin anlaşılması halinde durumu ALICI'ya gecikmeksizin bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda satış işlemi iptal edilerek mal bedeli olarak tahsil edilen tutar aynı gün içinde ALICI’nın kredi kartına iade edilir.

Madde 5: Cayma Hakkı

5.1 ALICI, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşme konusu ürünün/ürünlerin kendisi tarafından mağazada teslim alınmasını takiben 14 (ondört) gün içinde cayma hakkına sahiptir.

5.2 Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin SATICI’nın 2. maddede bildirilen posta adresi, telefon numarası veya e-posta adresine, ürünlerin teslim alınmasını takiben 14 (ondört) gün içinde yönlendirilmesi yeterlidir. Cayma hakkının kullanılmasında ALICI mesafeli satış sözleşmesi ekinde yer alan formu kullanabileceği gibi cayma kararını bildiren açık bir beyanda da bulunabilir.

5.3 ALICI, cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi SATICI’ya yönelttiği tarihten itibaren en geç on gün içinde malı teslim aldığı SATICI'ya ya da yetkilendirilmiş olduğu kişiye iade etmek zorundadır. ALICI, cayma süresi içinde malı işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde malda meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu olacaktır.

5.4 Teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak değer azalması veya iadenin imkânsızlaşması tüketicinin kusurundan kaynaklanıyorsa ALICI, SATICI’ya malın değerini veya değerindeki azalmayı tazmin etmeyi kabul ve beyan eder.

5.5 SATICI, tüketicinin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, malın yukarıda belirtildiği şekilde kendisine iade edilmiş olması şartıyla, ALICI’dan tahsil ettiği bedelleri ALICI’nın ürünleri satın alırken kullandığı ödeme aracına ve ALICI’ya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde iade edecektir.

Madde 6: Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler

6.1 Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca ALICI aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca ALICI aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) ALICI’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

6.2 Satılan malın yazılım, DVD, VCD, CD, kaset, bilgisayar, kırtasiye malzemesi, kozmetik ürünler vb. gibi ürünler olması halinde, cayma hakkının kullanılabilmesi için ambalajın açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şarttır. Aksi halde Alıcı tarafından cayma hakkı kullanılamaz.

6.3 Cep telefonları ve sair elektronik ürünler yetkili servis garantisi ile satıldığından, ürün ile ilgili bir ayıp bulunması halinde, ayıbın öncelikle yetkili servis tarafından belgelendirilmesi gerekmektedir. Sonrasında garanti belgesi ile birlikte ürünün kutusu, ambalajı ve diğer tüm aksesuarları eksiksiz olacak biçimde SATICI’YA iade edilmelidir.

6.4 ALICI, yapacağı tüm iadeleri orijinal ambalaj ve kutu ile ve ürünün ambalajı bozulmaksızın yapılmalıdır. Cep telefonları kutusu garanti belgesi kaşelenmek suretiyle ambalajsız gelmekte olup, bu husus iade sebebi olarak kabul edilmez.

Madde 7: Sözleşme Konusu Ürün Bedellerinin Ödeme Şekli

7.1 ALICI tarafından söz konusu ürünlerin bedeli kredi kartı veya aynı benzer nitelikteki banka kartları ile internetten ödeme yapmak suretiyle ödeme yapılacaktır. Aksi halde ALICI’ya ürün teslimatı yapılmaz.

7.2 Ürün/ürünlerin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, İşbu Sözleşmenin 3. maddesinde belirtildiği gibidir.

Madde 8: Son Hükümler

8.1 - Mal teslimi ancak geçerli bir kimlik kartı göstermek suretiyle, ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak şartıyla gerçekleştirilecektir. Bu işlemler gerçekleştirilmediği takdirde ürün teslimatı gerçekleşmeyecektir

8.3 - SATICI herhangi bir zamanda teknik zorunluluklar, yazılım ve sistemlerin yenilenmesi geliştirilme ve sair sebeplerle İsteGelsin mobil uygulamasının çalışmasını geçici bir süre için veya tamamen durdurabilir. Bu durumlarda SATICI'nın, ALICI veya mobil uygulama yoluyla sisteme üye olan kişi veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır.

8.4 - İşbu Sözleşmenin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edile değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Ayrıca ALICI, şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldıkları veya ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabileceklerdir.

8.5 ALICI, Pırpır mobil uygulamasında yer alan üyelik formunda belirtmiş olduğu ve Ön Bilgilendirme Formunda yer alan bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu ve bu bilgilerin hatalı veya noksan olmasından doğacak her türlü zarardan sorumlu olduğunu, SATICI’nın bu nedenle bir zarara uğraması halinde SATICI’nın zararını tazmin etmeyi kabul ve beyan eder.

8.6- ALICI, işbu Sözleşme hükümlerini okuyarak incelemiş ve kabul ederek imzalamıştır. Ödeme işlemine elektronik olarak onay vermekle ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

8.7 Süre ve Yürürlük:

İşbu Sözleşme, ALICI ve SATICI arasında, ALICI tarafından okunduğunun ve kabul edildiğinin beyan edildiği an internet üzerinden akdedilmiş olup, bu andan itibaren hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır. İşbu Sözleşme, Tarafların karşılıklı edimlerinin Sözleşmeye uygun şekilde yerine getirilmesi üzerine kendiliğinden sona erecektir.